Vedtægter for Tønder Kulturskole

§ 1 Navn
Skolens navn er Tønder Kulturskole. Den er en kommunal institution med hjemsted i Tønder Kommune.

§ 2 Formål
Kulturskolens formål er:
 • At gøre kulturaktiviteter til en naturlig del af hverdagen og hverdagsmiljøet for så mange børn og unge som muligt.
 • At virke til fremme af det lokale musik-, kunst- og kulturliv i kommunen.
 • At stimulere oplevelsesmulighederne og glæden ved kulturaktiviteter og herigennem medvirke til elevernes personlighedsudvikling og forståelse af sig selv som en aktiv del af et fællesskab.
 • At udvikle elevernes konkrete evner og færdigheder i at udtrykke sig på kreative måder på forskelligt niveau og inspirere til livslang deltagelse i kulturlivet.
§ 3 Indhold
Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, kunst og andre kulturaktiviteter til alle børn og unge op til 25 års alderen. Den kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, som vælges for to år ad gangen.
 • 1 medlem udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen.
 • 3 medlemmer valgt af og blandt skolens forældre, hvoraf mindst 1 skal være forælder til en musikelev.
 • 1 medlem af støtteforeningen.
 • 2 medlemmer valgt af og blandt skolens lærere, hvoraf mindst 1 skal være repræsentant for musiklærerne.
 • 1 repræsentant for folkeskolen.
 • 1 repræsentant for daginstitutioner.
 • 1 medlem valgt af og blandt skolens elever.
Efter kommunalbestyrelsens beslutning og efter indstilling fra skolens bestyrelse kan denne udvides med repræsentanter for andre institutionstyper og samarbejdspartnere.

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Elever, der ikke er myndige, må dog ikke overvære drøftelser, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold. Ansatte ved skolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.

Valget af de forældrevalgte medlemmer foregår hvert år på et særligt indkaldt møde inden 1. juni.
 • Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i kulturskolen (børn, der enten er tilmeldt den indeværende eller den næste sæson).
 • Der vælges to suppleanter (for 1 år ad gangen) for de forældrevalgte medlemmer.
 • Valg af lærerrepræsentanter foretages på det første lærermøde i august.
 • Valg af elevrepræsentant sker efter indstilling fra elevrådet.
 • Valg af repræsentanter for folkeskole og daginstitutioner sker i lige år. Kulturskolens leder indstiller til forvaltningschefen, at valget foretages.
 • Det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem vælges for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
§ 5 Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for skolens virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer mv.
 • Bestyrelsen skal sammen med lederen sikre kulturskolens samarbejde med hjemmene, med folkeskolen og med de øvrige samarbejdspartnere.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder retningslinjer for afholdelse af møde med valg til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen ved ansættelse og afskedigelse af kulturskolens leder.
§ 6 Bestyrelsesmøder
 • Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året, og formanden indkalder skriftligt med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Skolens leder deltager i møderne som bestyrelsens sekretær.
 • Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for for-slaget.
 • 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder til mødet snarest muligt efter begæringen.
§ 7 Kulturskolens leder og daglige drift
 • Skolens leder skal være i besiddelse af de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger og have kvalifikationer, der mindst svarer til skolens musiklæreres.
 • Skolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af skolens undervisning.
§ 8 Økonomi, budget og regnskab
 • Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
 • Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Skolens leder udarbejder hvert år budgetforslag til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af denne fastsatte tidsfrist.
 • Bestyrelsen fremsender derefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunststyrelsen sammen med en ansøgning om statstilskud.
 • Skolens driftsregnskab revideres af kommunens revisor i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.
 • Regnskabet fremsendes med bestyrelsens godkendelse og revisorens påtegning til kommunen og Kunststyrelsen inden de fastsatte tidsfrister.

§ 9 Støtteforening
For at opfylde skolens formål om at virke til fremme af det lokale kulturliv er der oprettet en støtteforening.
I den kan optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af kulturskolens formål eller på anden måde støtter den.

§ 10 Vedtægter
Vedtægterne kan ændres, når to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Alle ændringer skal forelægges kommunalbestyrelsen og Kunststyrelsen til godkendelse.

§ 11 Ophør
Kunstskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med skolens bestyrelse beslutter sig for dens ophør.

bottom drawing ny